BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA B I H

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA NOVI TRAVNIK

OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA

DJ. BROJ: 563/20.

DATUM: 11.09.2020. godine

Tel/fax; 030 / 527 – 002

E – mail: skola-opara@hotmail.com

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl novine SBK, broj: 7/19),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi “Edhem Mulabdić“ Opara broj: 622/19. Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK – a broj: 03-30-3/20. od 25.08.2020. godine, Odluke Upravnog odbora škole broj: 552-4/20. od 09.09.2020. godine, JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara, raspisuje:

                                                             JAVNI OGLAS

                                        za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Nastavnik bosanskog jezika na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma

18 sati sedmično………………………………………………………………………………….1 izvršilac

  • Nastavnik bosanskog jezika na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma 5 sati

sedmično……………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

  • Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, a

najduže do 30.06.2021. godine, norma 19 sati sedmično……………………….. 1 izvršilac

  • Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma 4 sata

sedmično………………………………………………………………………… 1 izvršilac

  • Nastavnik informatike na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma 6 sati

sedmično………………………………………………………………………..1 izvršilac

  • Nastavnik tehničkog odgoja na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma

8 sati sedmično………………………………………………………………….1 izvršilac

  • Nastavnik geografije na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, norma 4 sata

sedmično………………………………………………………………………… 1 izvršilac

  • Ložač u područnoj školi u Rostovu na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine, puno radno vrijeme……………………………….…………..……………………… 1 izvršilac

I  Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16,89/18),

    kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o

osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne

škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih

planova i programa za devetogodišnje osnovne škole.

II  Opisi poslova i radnih zadataka za  radna mjesta pod rednim brojevima od 1 do 7 odnose se

na izvođenje nastave u okviru  struke, a u skladu sa Nastavnim planom i programom, te poslove

vezane za vođenje pedagoške evidencije i dokumetacije.

 Opisi poslova za radno mjesto pod rednim brojem 8 utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a odnose se na poznavanje rada u

kotlovnici, praćenje i održavanje grejne mreže.

III Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: za radna mjesta od 1 do 7 rad u centralnoj školi u

     Opari, a za radno mjesto pod brojem 8. rad u područnoj školi u Rostovu.

     Radno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o radu.

IV  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

    1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, obavezno e-

mail adresu, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, naziv  web stranice  škole gdje je Javni oglas objavljen s datumom objave, popis priložene dokumetacije uz prijavu.

     Prijava mora biti svojeručno potpisana.

     2. Izvod iz matične knjige rođenih,

     3. Uvjerenje o državljanstvu,

     4. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (kandidati koji su završili studij po

          bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement – dodatak diplomi),

     5. Svjedodžba o završenoj srednjoj strukovnoj školi metalske struke za poziciju pod brojem 8.

     6. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit.

V  Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj

kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

VI  Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama

SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u

školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene novine SBK 9/20).

Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju

dostaviti: potvrdu o broju časova iz Škole u kojoj rade sa područja SBK-a, kopiju Ugovora o

radu i potvrdu o dužini radnog staža (PIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom sa

područja SBK-a dužni su dostaviti Rješenje o tehnološkom višku i potvrdu o dužini staža

(PIO).

VII  Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u

skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima

demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika

ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban

zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od

zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na

Javni oglas.

VIII  Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene

pravovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz oglasa. Komisija za

provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem

e-maila prijavljenog kandidata.

IX   Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i

usmenom intervjuu koji će se obaviti u prostorijama škole, 28.09.2020. godine, pismeni ispit sa početkom u 9 sati, a intervju u 11 sati.

Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na osnovu člana 7. Kolektivnog

Ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK – a (Sl. novine SBK – a 9/20.).

Kandidati iz prethodnog stava trebaju pristupiti na intervju na kojem će s njima biti obavljen

razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi.

Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih

kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

X  Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Za radna mjesta od 1 do 7 pitanja iz pismenog

dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i

znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Za radno mjesto pod rednim

brojem 8. pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje, znanje o radu

sa kotlovima na čvrsto gorivo, provjeravanju i održavanju sistema grejne mreže.

XI   Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u

      Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara.

XII   Obavijest kandidatima, Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista uspješnih kandidata sa bodovima dostavlja se na e-mail adresu kandidata, a dostava naprijed navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana prijema putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu.

XIII  Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o

radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv

kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), u roku od 7 dana.

XIV  Kandidatima koji ne budu primljeni dokumetacija neće biti vraćena, te istu mogu lično

preuzeti u školi  30 dana nakon isteka žalbenog roka.

XV  Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa

na web-stranici škole: https://os-emulabdic.mozks-ksb.ba/, te se dostavlja Službi za

zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

XVI  Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na broj telefona: 030 / 527 – 002 ili putem e-mail-a: skola-opara@hotmail.com.

XVII  Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijava na oglas podnosi se Komisiji za provođenje javnog oglasa na adresu: OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara, Opara  b.b. 72 293 u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

                                                                                                                         Direktorica škole

                                                                                                                       Dr. sc. Nedžada Tolja