BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA B I H

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA NOVI TRAVNIK

OŠ « EDHEM MULABDIĆ « OPARA                                 

DJ. BROJ: 431/20.                                                                       

DATUM: 10.07.2020. godine

Tel / fax:  030 / 527 – 002                                                            

E-mail: skola-opara@hotmail.com

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnoj školi SBK – a (Sl. novine SBK – a 11/01., 17/04.), člana 174. Pravila OŠ “Edhem Mulabdić” Opara, te na osnovu Odluke Upravnog odbora škole broj: 408/20. od 26.06.2020. godine, Upravni odbor škole raspisuje

                                                    K O N K U R S

                         za izbor i imenovanje direktora škole

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o zasnivanju radnog odnosa u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

– da u pogledu stručne spreme, ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga

– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima

– da ima položen stručni ispit

– da se ističe svojim radom u pedagoškoj teoriji i praksi

Uz prijavu na konkurs potrebno je da kandidati dostave sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) ne stariju od 6 (šest) mjeseci:

  – prijava sa kraćom biografijom (svojeručno potpisana)

  – izvod iz matične knjige rođenih

  – uvjerenje o državljanstvu

  – diploma o stečenoj stručnoj spremi

  – uvjerenje  o položenom stručnom ispitu

  – uvjerenje o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata za direktora škole.

Izabrani kandidat, nakon dobivene Saglasnosti o imenovanju od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK – a,  prije stupanja na rad, dužan je dostaviti Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i ljekarsko uvjerenje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima se neće vraćati dokumentacija, te istu mogu lično preuzeti u školi.

Prijave s traženom dokumentacijom slati isključivo poštom sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole”, na adresu: JU OŠ “Edhem Mulabdić” Opara, Opara   b b  72293.

                                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                  mr. Aldin Palalić, dipl. ing. saob.