BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA B I H

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA NOVI TRAVNIK

OŠ „EDHEM MULABDIĆ“ OPARA

DJ. BROJ: 767/20.

DATUM: 03.11.2020. godine

Tel/fax; 030 / 527 – 002

E – mail: skola-opara@hotmail.com

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Sl. novine SBK, broj: 7/19),  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi “Edhem Mulabdić“ Opara broj: 622/19. Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK – a broj: 03-30-3/2020-239-1. od 19.10.2020. godine, JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara, raspisuje:

                                                             JAVNI OGLAS

                                        za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Nastavnik biologije na neodređeno vrijeme, norma 10 sati sedmično………1 izvršilac

I  Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/16, 89/18),

    kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o

    osnovnoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne

    škole (Sl. novine SBK, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih

    planova i programa za devetogodišnje osnovne škole.

II  Opisi poslova i radnih zadataka za radno mjesto odnose se na izvođenje nastave u okviru

     struke, a u skladu sa Nastavnim planom i programom, te poslove vezane za vođenje

     pedagoške evidencije i dokumetacije.

III Mjesto obavljanja rada je u centralnoj školi u Opari.

IV  Kandidati trebaju obavezno dostaviti:

    1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresu stanovanja, kontakt telefon/mobitel, obavezno   

        e-mail adresu, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, naziv  web stranice škole gdje je

        Javni oglas objavljen s datumom objave, popis priložene dokumetacije uz prijavu.

        Prijava mora biti svojeručno potpisana.

     2. Izvod iz matične knjige rođenih,

     3. Uvjerenje o državljanstvu,

     4. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (kandidati koji su završili studij po

          bolonjskom procesu obavezni su uz diplomu dostaviti i suplement – dodatak diplomi),

     5. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit.

V  Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj

     kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

VI  Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama

     SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u

     školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, (Službene novine SBK 9/20).

     Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodređeno vrijeme trebaju

     dostaviti: potvrdu o broju časova iz Škole u kojoj rade sa područja SBK-a, kopiju Ugovora o

     radu i potvrdu o dužini radnog staža (PIO). Kandidati proglašeni tehnološkim viškom sa

     područja SBK-a dužni su dostaviti Rješenje o tehnološkom višku i potvrdu o dužini staža

     (PIO).

VII  Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u

        skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakonom o pravima

       demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o posebnim pravima dobitnika

       ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban

       zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od

       zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na

       Javni oglas.

VIII  Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene

        pravovremeno i koje su potpune, te koje ispunjavaju formalne uslove iz oglasa. Komisija za

        provođenje javnog oglasa obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem

        e-maila prijavljenog kandidata.

IX   Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti pismenom ispitu i

        usmenom intervjuu koji će se obaviti u prostorijama škole, 16.11.2020. godine, pismeni  

        ispit sa početkom u 9 sati, a intervju u 11 sati.

        Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali

        od prijave na Javni oglas.

        Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na osnovu člana 7. Kolektivnog

        Ugovora za djelatnost osnovnog školstva u SBK – a (Sl. novine SBK – a 9/20.).

        Kandidati iz prethodnog stava trebaju pristupiti na intervju na kojem će s njima biti obavljen

        razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj   

        školi.

        Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih

        kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

X  Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Za navedeno radno mjesto pitanja iz pismenog

     dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i

     znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

XI   Izbor kandidata vršit će se na osnovu Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u

       Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ Opara.

XII Obavijest kandidatima, Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista

        uspješnih kandidata sa bodovima dostavlja se na e-mail adresu kandidata, a dostava naprijed

        navedenog svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana prijema

        putem e-mail adrese kandidata u kojem teče i vrijeme za žalbu.

XIII  Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o

          radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se

          protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), u roku od 7 dana.

XIV  Kandidatima koji ne budu primljeni dokumetacija neće biti vraćena, te istu mogu lično

          preuzeti u školi  30 dana nakon isteka žalbenog roka.

XV  Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa

        na web-stranici škole: https://os-emulabdic.mozks-ksb.ba/, te se dostavlja Službi za

       zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

XVI  Dodatne informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na broj telefona: 030 / 527 – 002 ili  

         putem e-mail-a: skola-opara@hotmail.com.

XVII  Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijava na oglas podnosi se Komisiji za provođenje javnog oglasa na adresu: OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara, Opara  b.b. 72 293 u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

                                                                                                                         Direktorica škole

                                                                                                                      Dr. sc. Nedžada Tolja